Privacyverklaring

Algemene overwegingen

DAC Debruyn-Matthys hecht groot belang aan de bescherming van persoonsgegevens. DAC Debruyn-Matthys handelt ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens conform de daartoe geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR), dat betekent dat wij:

 • persoonsgegevens verwerken conform het doel waarvoor ze zijn verstrekt.
 • alleen die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • passende (technische en/of organisatorische) maatregelen hebben genomen om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, zie verder.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze aan de praktijk zijn verstrekt of voortvloeit uit een wettelijke verplichting.

Naam contactpersoon praktijk: Miquelle Matthys
Adres: Engelendalelaan 91; 8310 Assebroek
E-mailadres: info@debruyn-matthys.be
Telefoonnummer: 050825828

Verstrekking persoonsgegevens aan andere partijen

Alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden, worden gegevens aan andere partijen verstrekt. DAC Debruyn-Matthys heeft verwerkersovereenkomsten gesloten met andere partijen voor:

 • Sonetas Fuga (praktijkbeheer software)
 • AML Antwerpen (Labo)

In de verwerkersovereenkomsten zijn afspraken gemaakt om de bescherming van de persoonsgegevens van u als eigenaar te waarborgen. DAC Debruyn-Matthys verstrekt geen persoonsgegevens aan anderen partijen, tenzij de praktijk hiertoe wettelijk verplicht is (bijv. opvragen persoonsgegevens in het kader van een politieonderzoek). Daarnaast worden geen persoonsgegevens aan andere partijen buiten de EU verstrekt. Buiten de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven aangegeven en waarvoor derhalve een grondslag aanwezig is, verwerkt DAC Debruyn-Matthys alleen persoonsgegevens indien hiervoor door de eigenaar toestemming is gegeven.

Beveiliging van persoonsgegevens

DAC Debruyn-Matthys heeft de volgende passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking of verlies:

 • DAC Debruyn-Matthys werkt met een patiënten softwaresysteem, waarmee een verwerkersovereenkomst is gesloten en afspraken zijn gemaakt over veilig aansluiten of installeren van applicaties/programma’s.
 • De software is alleen toegankelijk voor daartoe bevoegd personeel.
 • De systemen waarmee wordt gewerkt, zijn doorlopend beschikbaar en actueel.
 • Patiëntendossiers zijn altijd zo actueel mogelijk.
 • Bij mobiel inloggen, dan wel werken vanuit huis wordt veilig gewerkt.
 • Er is een goede afweer tegen virussen, spam en andere gevaren van buitenaf.
 • Uitwisseling van informatie, communicatie tussen collega’s vindt altijd veilig plaats.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens goed te beschermen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, of niet tevreden zijn over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de praktijk. Samen proberen we tot een oplossing te komen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan kunt u zich wenden tot de Privacy commissie, de toezichthouder op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.